O nas

Szkoła Podstawowa w Mrocznie

Jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną o niepowtarzalnym obliczu. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Gimnazjum jest szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Wspiera indywidualny rozwój ucznia.

Szkoła kładzie nacisk na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz zachęca uczniów do aktywności twórczej. Stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości.

Placówka troszczy się, by każdy czuł się bezpiecznie. Dba, aby wszyscy uczniowie mieli wpływ na to, co się dzieje w szkole i zawsze spotykali się z przyjaźnią i szacunkiem ze strony wszystkich pracowników szkoły. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są zajęcia pozalekcyjne.

Szkoła organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez:

– prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania

– organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych

– udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno-krajoznawczych

– prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

W obecnym roku szkolnym do Szkoły Podstawowej uczęszcza 197 uczniów oraz 120 uczniów do Publicznego Gimnazjum.